ترافیک یکی از نمونه های درجا کار کردن ماشین است
خرابی و تعمیر خودرو

درجا کار کردن خودرو و مضرات آن

آیا درجا کار کردن خودرو برای گرم شدن موتور خودرو روش مناسبی است؟ درجا کار کردن خودرو به معنی روشن بودن خودرو بدون حرکت است. افراد بسیار زیادی بر این عقیده هستند که زمانی که

بیشتر بخوانید